Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Co to takiego?

Każda osoba budująca dom lub inny budynek chce, aby był on jak najbardziej energooszczędny. Oczywiście w odniesieniu do budynków, energooszczędność oznaczać będzie jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię do jego ogrzewania. Jednak w sytuacji, gdy chcemy później taki dom sprzedać, musimy mieć możliwość udowodnić, że spełnia on wymogi dotyczące budownictwa energooszczędnego czy nawet pasywnego. Jak to zrobić? Oczywiście nie wystarczy zapewnić, że nasz dom taki jest. Trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzą nasze słowa i wskażą na zastosowanie odpowiednich materiałów czy technik budowlanych sprawiających, że budynek faktycznie jest energooszczędny. Tutaj niezbędne okazuje się właśnie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Jednak to nie jedyne zastosowanie tego dokumentu. Czym dokładnie on jest i kiedy jeszcze jego posiadanie jest wymagane? Właśnie ten temat dzisiaj omówimy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – czym jest?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane potocznie certyfikatem energetycznym, to dokument opisujący dany budynek od strony zużycia przez niego energii. I nie chodzi tutaj jedynie o energię elektryczną, ale przede wszystkim o energię cieplną. W związku z tym świadectwo charakterystyki energetycznej będzie elementem niezbędnej dokumentacji technicznej obiektu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wprowadzone w polskim prawie z dniem 1 stycznia 2009 roku jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Podstawowym jego celem jest zachęcanie do budownictwa jak najbardziej sprawnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości w zakresie oszczędności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – co zawiera?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, którego zawartość ściśle określają przepisy prawne. Składa się on z 6 części i zawierać musi takie informacje jak:

 • dane identyfikacyjne budynku oraz jego różnych części;
 • szczegółową charakterystykę energetyczną budynku;
 • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku ulegnie znaczącej poprawie;
 • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Wspomnieć należy także, że dokument ten jest ważny przez 10 lat licząc od daty jego sporządzenia. Przed upływem tego okresu dokument powinno się odnowić. Podobnie sytuacja ma się w momencie, gdy w budynku zostanie przeprowadzony remont, który wpłynie na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

 

Czytaj również: Jak uzyskać kredyt na zakup nieruchomości?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – kto musi je posiadać?

Otóż, jeśli chodzi o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, to do marca 2015 roku właściciele wszystkich nowo powstających budynków musieli takie świadectwo uzyskać. Obecnie uległo to zmianie i osoby, które budują na własne potrzeby, nie mają obowiązku posiadania takiego dokumentu. W świetle obowiązujących przepisów dokument taki nie jest wymagany również dla budynków przeznaczonych do zamieszkania krócej niż 4 miesiące w roku oraz budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Jeśli jednak chcemy zbudować dom energooszczędny lub pasywny oraz ubiegać się o różne dotacje lub potwierdzenie standardu energooszczędności specjalnym certyfikatem, musimy posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dodatkowo certyfikat energetyczny nie jest wymagany dla:

 • budynków zabytkowych;
 • miejsc działalności religijnej oraz kultu, jak na przykład kościołów i tym podobnych;
 • budynków, których użytkowanie będzie obejmować okres do dwóch lat;
 • pomieszczeń gospodarczych, przemysłowych oraz przeznaczonych do użytku rolnego, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/(m²·rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – kto może je wystawić?

Prawo budowlane określa, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe;
 3. ukończyła:
  a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
  b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 1. posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.