18 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Federacja Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości

 

 

 

PPRN

 

Powstanie i działalność Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest urzeczywistnieniem prawa do korzystania z obywatelskich wolności i prawa do zrzeszania się.

 

Własność. Federacja działa na rzecz umocnienia i przestrzegania prawa własności. Federacja działa na rzecz faktycznego urzeczywistnienie konstytucyjnych gwarancji ochrony własności. Konstytucja RP „Art. 21. 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.”

Wolny Rynek. Wolny rynek jest podstawą rozwoju naszego kraju.

 

Przedsiębiorczość. Rozwój przedsiębiorczości to warunek budowy zasobności kraju i obywateli, przekonanie to wywodzi się z wiary w zapisaną w Konstytucji RP gwarancję Art. 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

 

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości to związek stowarzyszeń założony w oparciu o Prawo o Stowarzyszeniach, spełniający również wymogi związku stowarzyszeń – organizacji zawodowej w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Federacja PPRN powstała w dniu 6 sierpnia 2008 roku w Warszawie na Zebraniu Założycielskim przez Stowarzyszenia założycielskie. idea powstania Federacji powstała na II Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Warszawie w grudniu 2007 roku. Podczas tej konferencji została podpisana deklaracja, w której pojawiła się idea powołania nowej struktury ochrony rynku nieruchomości.

 

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości jest organizacją, która stawia sobie za cel inicjowanie porozumienia i współpracy w sprawach dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Federacja służy środowisku rynku nieruchomości a nie samej sobie.
Federacja to stowarzyszenia członkowskie, które w demokratycznej, statutowej procedurze realizują cele większości z szacunkiem dla pomysłów mniejszości.

 

Władze i członkowie Federacji przestrzegają prawa o stowarzyszeniach, Statutu i przyjętych przez Radę Naczelną Federacji Uchwał.

- Federacja pełni rolę integracyjną, usługową, reprezentacyjną dla stowarzyszeń członkowskich. Federacja dba o interes środowiska rynku nieruchomości. Federacja jest pasem transmisyjnym problemów środowiska do właściwych władz i innych środowisk. Federacja w relacja z władzami i innymi podmiotami zachowuje się samodzielnie, niezależnie i partnersko mając na względzie sprawiedliwy interes rynku nieruchomości.

- Podstawą działalności Federacji jest zasada minimalizacji kosztów działalności ponoszonych przez środowisko i maksymalizacji osiągniętych celów. Federacja jest dobrem wspólnym jej członków – to nie zabawka nielicznych za pieniądze wielu.

 

- Federacja i środki Federacji służą środowisku członkom Federacji.

- Zgodnie z zasadą minimum kosztów personel obsługi ograniczony jest do minimum.

- Zgodnie z zasadą minimum kosztów – koszty lokalowe ograniczone są do minimum – nic ponad rzeczywiste uzasadnione potrzeby. Względy prestiżowe jako argument mnożenia przestrzeni dla administracji Federacji są bezwzględnie odrzucane. Prestiż Federacja wynika z pracy jej członków.

- Federacja wspiera inicjatywy promujące podniesienie efektywności wykonywania zawodów rynku nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu oszczędności tej działalności.

Odwiedziło Nas400848