18 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Działki i lokale na sprzedaż – Zrzeszeni w SPRNPC

Historia i działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej powstało z połączenia dwóch stowarzyszeń: istniejącego od 1994 roku Łódzkiego Stowarzyszenia Maklerów Rynku Nieruchomości i powstałego w 1995 roku Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej.

Nasze działania skierowane są na rzecz Łodzi i regionu łódzkiego. Na dzień dzisiejszy właściciele bądź pracownicy wszystkich liczących się na rynku łódzkim i całego regionu łódzkiego firm, są członkami SPRNPC.

SPRNPC było i jest inicjatorem szeregu działań związanych z:

I. Funkcjonowaniem rynku nieruchomości

 • członkowie naszej organizacji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania i obsługi rynku nieruchomości,
 •  w posiadaniu naszych członków jest wielotysięczna baza ofert nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 •  zrzeszamy wysoko - wykwalifikowanych profesjonalistów z uprawnieniami państwowymi,
 •  organizujemy postępowania kwalifikacyjne dotyczące nadania licencji zawodowych pośrednikom w obrocie nieruchomościami,
 •  organizujemy kursy, seminaria poświęcone problematyce zawodu pośrednika,
 •  współpracujemy z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, mediami itp.,
 •  współpracujemy z władzami państwowymi, samorządowymi, posłami i senatorami z naszego regionu,
 •  pomagamy w wyjaśnianiu nieporozumień na linii klient – pośrednik.

II. Promocją zawodu

 • jesteśmy pomysłodawcą odbywających się do tej pory w Łodzi Targów Nieruchomości,
 •  organizowaliśmy w roku 1997 III Kongres Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, oraz w roku 2002 VIII Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – ogólnopolską imprezę będącą podsumowaniem całego roku w naszym zawodzie, imprezę pomyślaną jako integrację trzech najważniejszych zawodów rynku nieruchomości: pośredników, rzeczoznawców i zarządców,
 •  jesteśmy organizatorem cyklicznych imprez okolicznościowych takich jak: „Biesiada Ziemiańska”, „Wiosna w nieruchomościach” uczestnikami której są przedstawiciele różnych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,
 •  współpracujemy z mediami i kształtujemy pozytywny wizerunek pośrednika.

III. Działalność społeczna i charytatywna:

 • współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem,
 •  organizowaliśmy zbiórki darów dla domów dziecka oraz zbiórki darów dla powodzian.

 

Członkowstwo w SPONPC

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej zaprasza wszystkich licencjonowanych pośredników regionu łódzkiego do wstępowania i aktywnego uczestnictwa w SPONPC.
Możemy obecnie w rubryce zawód wpisać „pośrednik w obrocie nieruchomościami” to umożliwiło nam wprowadzenie licencji zawodowych.
Pamiętajmy jednak, że to jeszcze nie wszystko co chcemy osiągnąć – marzeniem naszym jest powstanie samorządu zawodowego – takiego jaki mają adwokaci, radcy prawni, notariusze itp. Dlatego też chcemy aby nasze środowisko w tak ważnym dla nas momencie mówiło jednym głosem i byłby to głos całego środowiska licencjonowanych pośredników.
Chcielibyśmy aby wszyscy posiadający licencję zawodową w regionie łódzkim stali się członkami SPONPC i abyśmy mogli wspólnie kształtować obraz pośrednika, który rzetelnie i profesjonalnie wykonuje usługi pośrednictwa – a wiemy wszyscy, że nadchodzą czasy dla profesjonalistów.

Jak zostać członkiem SPONPC?

Członkiem SPONPC może zostać jedynie osoba posiadająca licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Przyjęcie w poczet członków następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim spotkaniu z kandydatem. Zarząd zbiera się w każdy ostatni wtorek miesiąca, a spotkanie z nim można odbyć po wcześniejszym umówieniu w biurze SPONPC i złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie licencji zawodowej.

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenie otrzymuje się status Członka - Kandydata SPONPC, a rok później, w braku zastrzeżeń, zostaje się Członkiem Zwyczajnym. Składki członkowskie wynoszą 30 PLN miesięcznie (360 PLN rocznie). Dodatkowo z momentem przyjęcia wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 100 PLN. Jest to wymóg formalny rozpoczęcia stażu kandydackiego.


Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach organizowanych przez SPONPC i F PPRN– nasi członkowie korzystają z szeregu bonifikat w opłatach za uczestnictwo w nich, co wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem ustawicznego szkolenia licencjonowanych pośredników,
 • integracja środowiska,
 • dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania naszego zawodu,
 • możliwość nawiązania kontaktów zawodowych – członkami naszego stowarzyszenia są właściciele i pracownicy wszystkich wiodących biur obrotu nieruchomościami regionu łódzkiego, stanowiących elitę naszego zawodu,
 • poddanie się swego rodzaju kontroli środowiska – klient wybierając Państwa może skontaktować się ze stowarzyszeniem w celu zasięgnięcia informacji o Was, może udać się do stowarzyszenia po pomoc w sytuacjach konfliktowych. Tego rodzaju informacja jest pobierana przez klientów coraz częściej a więc bycie w środowisku SPONPC może zaowocować większą ilością klientów w Waszych firmach,
 • podnoszenie standardu obsługi klienta,
 • możliwość wypowiadania się w czasopismach, którym SPONPC udziela patronatu,
 • możliwość skorzystania z pakietu zbiorowego ubezpieczenia OC, ubezpieczenia obowiązkowego dla pośredników, informujemy że dla członków stowarzyszania te opłaty są niższe,
 • bieżąca informacja o zmianach w przepisach prawa wraz z przesyłaniem aktualnej wersji aktów prawnych za pomocą poczty elektronicznej do poszczególnych biur nieruchomości,
 • łatwiejszy dostęp do informacji o nieuczciwych klientach i firmach obrotu nieruchomościami, oraz wiele niewymiernych i niemożliwych do skatalogowania korzyści, które mogą Państwu ułatwić prowadzenie biznesu na jakże trudnym obecnie rynku nieruchomości.
Odwiedziło Nas402935

you